Nicolai-Saxil-Nyman

Nicolai Saxil Nyman

Senior Controller

Nikolai Saxil Nymann joined Polaris in 2021. Nikolai brings experience from Basico and Deloitte Business Process Solutions.